All New Machines

Flyer Twisters
Type Diameter Range Bobbin
METUMAT 12x12 2 up to 8 mm 12" Ø x 12" bobbin
 
Cabling Machines
Type Diameter Range Bobbin
MTE-HK12x8 - 6 spindle per section 1 up to 5 mm 8" Ø x 12" rope / 5.5" Ø x 12" twine bobbin
MTE-HK12x13 - 4 spindle per section 2 up to 7 mm 12" Ø x 13" rope / 8" Ø x 12" twine bobbin
MTE-HK 12x8 - 4 spindles per section 2 up to 5 (6) mm 8" Ø x 12" rope / 8" Ø x 12" twine bobbin
MTE-HK12x8 - 6 spindles per section 2 up to 5 (6) mm 8" Ø x 12" rope / 8" Ø x 12" twine bobbin
 
Rope Machines
Type Diameter Range Coil
MTE-16 5 up to 16 mm 480 mm Ø x 380 mm
MTE-20 8 up to 20 mm 670 mm Ø x 400 mm
MTE-26 10 up to 26 mm 850 mm Ø x 525 mm
MTE-30 10 up to 30 mm 900 mm Ø x 525 mm
MTE-40 10 up to 40 mm 1100 mm Ø x 700 mm
MTE-14 4 - 14 mm 480 mm Ø x 345 mm
MTE-08 3 - 9 mm 420 mm Ø x 340 mm